Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано съгласно нормативните изисквания на Търговския закон на Република Българиявписано в ТР при АВ с ЕИК: 206432741, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ж. к. Тракия, бл.169, вх. Б, ет. 8 и адрес за извършване на търговска дейност: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза № 64, ет. 2, офис 2, телефон за контакт: 0894999904; e- mail: dbyestate@gmail.com

2.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД  осъществява  посредническа дейност, свързана с консултиране,  покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти. Съгласно настоящите общи условия и във връзка с осъществяваната търговска дейност като посредническа агенция “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД се обвързва с облигационни отношения – сключва договори за посредничество като посредник с клиенти-  Възложители.

3.Уебсайтът www.dbyestate.bg е собственост и  се администрира, поддържа и актуализира периодично от „ ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД .

4.Общите условия са съобразени с норматинтите изисквания на Закона за защита на потребителите. В тяхната цялост или части от тях се прилагат винаги и във всички случаи, когато между “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД  и физическо и/или юридическо лице, наричано „Възложител”, се осъществи контакт по повод предоставянето на услуги и   информация, свързана с търсене, предлагане и/или продажба на недвижими имоти (за покупко-продажба и/или наемни правоотношения) или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот, или винаги когато има сключен Договор за посредничество, в това число и в случаите, когато “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   предлага за продажба имоти по  договори за ексклузивни права, в това число и оферти на други посреднически агенции.

II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА РАБОТА  ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

5. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД с  всички потребители на уебсайта /физически и юридически лица/, които са обвързани от общите условия.

6.Всички потребители, които ползват функционалността и информацията поместена в уебсайта заявяват и декларират, че  са запознати с условията за ползването му, обвързват се с тях, за което дават изричното си съгласие, като се задължават да спазват и съблюдават същите.

7. Чрез достъпа и зареждането на сайта, посетителите се  обвързват от настоящите Общи условия, както и всички последващи промени в тях, които се задължават да  спазват.

8. Настоящият уебсайт на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД предоставя на посетителите информация относно дейността, услугите и цените, условията на работа, както и достъп до публикуваните оферти, новини, публикации и реклама.

9. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в сайта, без разрешение на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

10.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД има право да публикува в уебсайта  текстова, графична информация, снимков материал във връзка с оферти от собствената си и други бази данни с цел реклама и предоставяне на информация на потребителите на сайта.

11.Посочените цени на предлаганите недвижими имоти в сайта от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД са съгласувани и посочени от Потребителите (строителни компании, продавачи, наемодатели, агенции, инвеститори и лица, работещи по договорни правоотношения с “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД.

12.Цените на  имотите са посочени в евро, без начислен ДДС.

13. “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД има правото да изисква от потребителите на сайта допълнителна информация, в това число и декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

14. Договорите с възложителите при и по повод покупка, продажба, отдаване или наемане под наем на недвижим имот се сключват в писмена форма, като неразделна част от договора е и „Протокол за оглед на недвижим/и имот/и“.

15. “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД организира и провежда огледи на недвижими имоти с клиенти при сключен/и Договор/и за посредничество. За провеждането на организираните от агенцията ни огледи на недвижими имоти се съставя Протокол/и за оглед/и. Протоколът за оглед е неразделна част от Договора за посредничество и документира следните фактически отношения и обстоятелства, от съществено значение за осъществяването на предмета на Договора за посредничество:

С подписването на Протокола за оглед, клиентът възложител на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   по Договор за посредничество за покупка или наемане на недвижим имот, потвърждава че имотът/те, предмет на огледа, му е предложен, показан за пръв път от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД, че нашата агенция за недвижими имоти го е информирала относно имота, предоставяйки му подробна оферта;

С подписването на Протокола за оглед, клиентът възложител по Договора за посредничество за продажба или отдаване под наем на недвижим имот, потвърждава, че потенциалния/те купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед на имота му, е/са предоставен/и от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД.

16. В случаите, когато клиент/ възложител/ и на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД независимо дали по Договор за посредничество за продажба на недвижим имот или отдаване под наем, или по Договор за посредничество за закупуване на недвижим имот или наемане не присъства/т лично на огледа, а упълномощи/ят устно и/или писмено трето лице, което да го/ги представлява по време на огледа, то в този случай устно и/или писмено упълномощеното от възложителя  трето лице е задължено да подпише протокола за оглед, като възложителят  приема извършените действия от третото лице като свои.

17. При попълване на Протокол за оглед е възможно обозначението и/или адреса на имота, предмет на огледа, да бъде описано различно от обозначението и адреса му според документа за собственост, поради обстоятелствата, че настоящият административен адрес на имота е променен, а в документа за собственост присъства старият адрес, поради факта, че имотът по документи е с различен статут от фактическия , възможно е различно описание на имота поради непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост при сключването на Договор за посредничество или при провеждането на огледа, друга възможност е поради факта, че служителят на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД  е въведен в заблуждение, относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.

18.Възложителят няма право да води преговори с продавача/продавачите на недвижимите имоти, описани в „Протокол за оглед на недвижими имоти“ без знанието и присъствието на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД. Всяко предприето действие от страна на възложителя, с което се осъществява директен контакт  с продавача и се водят преговори със същия, без знанието  и присъствието на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД    се счита за  нарушение на договорните отношения от възложителя  по предходното изречение.

19.За оказаното посредническо съдействие при сключване на предварителен договор или договор за покупко- продажба по нотариален ред на недвижим имот възложителят дължи на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   посредническо възнаграждение в размер на 3% (три процента) без начислен ДДС от продажната цена на имота, посочена в предварителния договор или нотариалния акт, но не по- малко от 1000(хиляда) евро.

20.Посредническото възнаграждение  се дължи  от възложителя на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД    и става изискуемо към датата на подписване на предварителен договор, а в случай, че се премине  към изповядване на сделката по нотариален ред- към датата на  сключване на окончателен договор между продавача и възложителя.

21.При договорени изключителни ексклузивни посреднически права за продажба или за отдаване под наем на недвижим имот, възложителят на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД поема задължението да не предлага имота за продажба и/или отдава имота под наем сам, чрез трето лице или чрез друг посредник, както и да не провежда огледи на имота, без присъствието на представител на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД. В случай, че за имота бъде сключен предварителен договор или имотът бъде продаден с окончателен договор в срока на сключения Договор за посредничество с клауза за ексклузивитет с “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД , поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е продаден с посредничеството на посредническата ни агенция „Ди енд УАЙ 2021“ ЕООД с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици.

22. Възложителят дължи на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД  посредническо възнаграждение по Договора за посредничество и когато трето лице- физическо или юридическо,  свързано с възложителя – /съпруг/а/, роднина по права или съребрена линия, лице, с което Възложителят живее на съпружески начала, явен или скрит доверител и др./ сключи предварителен договор или договор по нотариален ред за имот, посочен в „Протокол за оглед на недвижим имот“, за който имот е предоставена оферта и информация от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД .

23. Закупуването на осигурен от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД недвижим имот от възложителя се извършва със знанието и в присъствието на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   . Нарушението по предходнотж изричение се счита за неизпълнение и нарушение на договореностите между страните от  клиента възложител.

24. При условие, че “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   предостави оферта на клиент възложител като направи оглед на адрес или предостави информация в офиса на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД     за  предстоящо  изграждане на сграда- жилища/ апартаменти, магазини, студия, офиси и др. самостоятелни обекти и/или сграда в строеж, и възложителят  или свързани с него трети физически или юридически лица  закупят имот на  адрес, посочен в  „Протокол за оглед на недвижими имоти“ без знанието и присъствието на“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД, възложителят се задължава да заплати на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   посредническо възнаграждение при условията на сключения между страните Договор за посредничество.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

25.Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД по всяко време, без предизвесттие, като дружеството ни своевременно публикува на сайта изменените Общи условия за извършените промени.

Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта и възложители от момента на обявяването им от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

27.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД събира вашите  лични данни чрез пряк контакт – при водене на преговори, сключване на договори, възлагане на работа или услуга, чрез имейл, по пощата или предоставени лично при и по повод на работата с вас като потребители.

28.Дейността по обработка и съхранение на личните  данни от „ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   е следствие  на информирано съгласие, предоставено от Вас във връзка  с предприемането на правни и фактически действия по сключване на договори за посредничество, договори за ексклузивни права, за изпълнението на договор или с цел  сключване на  предварителен и/или окончателен договор, както и при сключване на договори за наем в отговор на Ваша заявка и/или конклудентни действия за получаване на друг вид услуга и/или информация от “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД.

29.Политиката на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД е изцяло насочена в изпълнение на императивните  изисквания на Регламент (ЕС) 679/2016г. във връзка с изискваните  от нас и предоставените ни по доброволен път от Вас лични данни, обработката, съхранението им, в това число и свободното движение на данни при и по повод осъществяване на търговската дейност на дружеството по занятие при сключване на договори с недвижими имоти.

30.Дейността на ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД по обработка на лични данни е следствие на Вашето съгласие, когато се налага извършването на дейности,  необходими за изпълнението на договор или с цел да се предприемат действия по искане на субекта на данните за сключване на договор.

31. Личните данни се обработват, само когато лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването, което се извършва за конкретни и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се използват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

32.Потребителите предоставят личните си данни доброволно, по своя воля и желание във връзка с ползването на услугите на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД.

33.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на  Европейското законодателство и законодателството на Република България  за защита на личните данни във връзка с упражняваната от дружеството търговска дейност и възникналите облигационни отношения с трети физически и юридически лица.

Информация за контакт с “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни:

“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД, ЕИК: 206432741, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ж. к. Тракия, бл.169, вх. Б, ет. 8 и адрес за извършване на търговска дейност: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза № 64, ет. 2, оф. 2;

Лице за контакт: Димо Миленов Анадолиев; Телефон за контакт:0894999904.

34. Вашите лични данни ще бъдат необходими при ползването на услугите на  “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   при и по повод възникване на:

Преддоговорни отношения – три имена, телефон, имейл адрес и др., предоставени от Вас, за  идентифицирането Ви при следващ контакт, за изпращане или получаване на оферта, да се свържем с Вас и във връзка с поискана или предоставена услуга.

Регистрация в сайта  – потребителско име, имейл. За да разгледате нашия сайт  не се изисква регистрация. Всички оферти са на Ваше разположение без да е необходимо да се регистрирате. Необходимост от регистрация е възможно да се поражда в случай, че решите да използвате пълната функционалност на сайта.

Необходимост от отговор на Ваше запитване чрез формата за контакт в сайта на агенцията и/или чрез имейл  може да събираме следните данни: Име, имейл и телефон за обратна връзка

Необходимост за сключване на договор за посредничество събираме следните данни: име- собствено, бащино, фамилно, ЕГН, данни по лична карта, адрес, телефонен номер, имейл, адрес за контакт.

Необходимост от сключване на трудов договор събираме следните данни: име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личен документ, телефонен номер, имейл, адрес за контакт, професионална квалификация, трудов стаж, удостоверение за съдимост и други, изискуеми от действащото в страната законодателство.

Работа с юридически лица събираме следните данни: Име, адрес и ЕИК  идентификатор на търговското дружество, име, ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт на упълномощеното лице.

35.В случай, че не бъдат предоставени необходимите лични данни,   “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД     няма да може да извърши заявената услуга или да бъде страна по договор с Вас. Ако оттеглите съгласието си или не ни предоставите такова ние не можем да Ви предоставим услугите, които сте заявили, както и да се съобразим с изискванията на трудовото, социалното законодателство или други нормативни изисквания.

36. Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да посочвате причина, без да се начисляват такси.

37. Оттеглянето на съгласието следва да бъде подадено в писмен вид – на  имейл адрес:  dbyestate@gmail.com или депозиран в писмена форма в офиса на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД    на следния адрес: гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза № 64, ет. 2, оф. 2;

38. Отказът от обработка на личните данни не засяга правото за обработване на даннте Ви, които сме получили чрез Вашето съгласие, дадено преди оттеглянето. Ако оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим заявените от вас услуги, да останем страна по договор с вас или да спазим трудовото или осигурително законодателство. Всички права може да реализирате във всеки един момент, а Агенцията  ни ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искане по реализиране на правата Ви, без забава и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането

39. Ако считате, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с органите по защита на данните и да подадете жалба.

40.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като съхранява актуализирани лични данни; унищожава ги по безопасен начин; не събира или задържа прекомерно големи количества данни; защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни. Съблюдават се съответните технически и организационни мерки, за да се гарантира защитата на личните Ви данни.

41. “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   има право с цел защита на своите права и интереси да споделя личните Ви данни с трети страни –  адвокатски и нотариални кантори, Служба по вписванията, съдилища и други административни органи при и по повод извършваната дейност за нуждите на договорните отношения и с цел осъществяване предмета на възникналите между страните облигационни отношения.  Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Министерства, прокуратура, икономическа полиция и други); банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица – субекти на данни – в лично качество или като представители на други лица.

42. “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   е задължено при необходимост да споделя Вашите лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи, правителствени служби, полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД     

V. ОГРАНИЧEНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

43.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД.  не носи отговорност за неактуализираните цени на имотите и/или промените, които не са били съобщени на посредническата агенция от потребителите, предлагащи недвижимите имотити за продажба или отдаване под наем.

44.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на сайта такова каквото е, според предоставената информация от продавачите, строителни компании, инвеститори и др. и не гарантира, че насоките в материалите в уебсайта водят до целените от посетителите възложители резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент .

45.“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД  не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на сайта материали.

ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД      не носи отговорност за вреди, причинени от посетителите на третите лица вследствие използването на уебсайта и съдържащите се в него материали.

46.Потребителите на този уебсайт  не могат да търсят от“ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД   обезщетение за претърпени вреди  и загуби от какъвто и да било характер, настъпили в резултат на употребата на този сайт или линк от него. Във връзка с предходното изречение “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД      не поема и не носи отговорност за преки, непреки, случайни и други загуби на потребителите, причинени  от употребата на информация, предоставена в  настоящия сайт.

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ И ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА   ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

47.С приемането на настоящите общи условия за ползване на уебсайта и услугите на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД, потребителят изрично заявява и декларира, че е запознат с политиката за защита на личните данни и се съгласява с нея.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

48.Посетителите на сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават добрите нрави и репутацията на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД  при използването на сайта и съдържащите се в него материали.

49.За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

50.Настоящите общи условия влизат в сила считано от 01.02.2024 г. за всички посетители на уебсайта на “ДИ енд УАЙ 2021“ ЕООД,